Bài kiểm tra PowerPoint
Thời gian: 30 phút
Lập file mới có 4 slide
1. Một slide tiêu đề “Ô nhiễm tài nguyên nước ở Việt Nam”.
Phần phụ đề ghi tên SV.
2. Một slide Mục lục trong đó có sơ đồ hình khối gồm 3 khối:
Nguyên nhân, Giải pháp, Kết luận.
3. Một slide Nguyên nhân gồm 2 nguyên nhân, em gõ nội
dung tuỳ ý.
4. Một slide giải pháp gồm 2 giải pháp, em gõ nội dung tuỳ ý.
5. Link từ các khối đến slide tương ứng.
6. Chọn dạng mẫu (THEME) có tên Essential cho các slide.
7. Đánh số trang cho các slide. Đặt logo nhỏ góc dưới bên
trái.
8. Cho các ý trong slide Giải pháp xuất hiện lần lượt.
9. Đặt hiệu ứng chuyển slide (TRANSITION) dạng FADE.