MÔN T I N H C V Ă N P H Ò N G
Excel
Di chuyn trong bng tính
Dùng phím mũi tên
Ctrl+mũi tên
Home, End
Gõ đa ch c th ca ô vào “Name box”
Đa ch = ch cái ch hàng + s ch ct
Max ct = DXF
Max hàng > 1 triu
n vào các th đ chuyn gia các bng khác nhau
Mi file bng tính XLSX = nhiu tab
Luyn tp
Ti v bài tp Bai6.xlsx
Quan sát bng “Grid”: được đnh dng đc bit
Ô hình vuông (th chnh đ rng hàng, đ rng ct)
Mt tiêu đ hàng-ct (vào th View tick Headings)
Mt các đường k gióng (vào th View tick Gridlines)
th không cho viết ch vào bng (click phi lên th “Grid”,
chn Protect Sheet… - OK.
Mt bng kiu này th mang tính biu trưng, gii thiu cho
file cha s liu hoc kết qu tính toán v.v.
Thao tác trên bng
Chn khi:
di chut
Shift + mũi tên
Ctrl + shift + mũi tên
Cut, Copy, Paste
Di chuyn các bng tính (Sheet), sao chép bng tính
(thm chí th di chuyn, sao chép sang 1 file khác, file mi
ni dung, sa ni dung (F2)
Đin ni dung vào bng (di chuyn bng Tab, Enter)
Đin vùng giá tr: chn 1 vùng, giá tr, ri
Ctrl+Shift+Enter
Thêm / xóa các hàng / ct
Khác vi thêm ô ntn?
Đnh dng cơ bn
Màu ch, màu ô, kiu ch
Đường vin (ging như bng Word)
Xem các trang m ra khi in ( )
Ghép ô (Merge Cells) xem Sheet “Fix”
Căn trái / gia / phi mt ct
Copy Paste có/không đnh dng
Conditional Formatting:
đnh dng theo giá tr các ô trong vùng
Các kiu d liu và công thc
Kiu ch (Text)
Kiu s (căn phi)
S đin thoi bt đu bng 0, gõ vào ntn? (gõ du ` trước khi gõ s đ
chuyn sang dng ch
S nguyên, s thp phân, s khoa hc (ví d 6.023E23)
Đnh dng ($, % v.v.)
Đin nhanh dãy s
Ngày tháng:
Cn thn th t viết, ví d: 4/30/2020
phép so sánh < , > , phép tr 2 ngày
TRUE / FALSE
Format kiu s liu ô (Ctrl+1)
Công thc tính toán: Thc hành
Xem Sheet Mach
Ví d tính toán mch đin mt chiu
(R1 // R2) nt R3 = R
AC
nt R3 = R
AB
Cho U
AB
, tính U
AC
Quy trình tính toán:
R
AC
= R1*R2 / (R1 + R2)
R
AB
= R
AC
+ R3
I = U
AB
/ R
AB
U
AC
= I*R
AC
Excel rt phù hp vi các bài toán có quy trình tính
toán rõ ràng như thế này! “Lp trình đơn gin”
Công thc (2)
Các phép tính + - * /
Các du ngoc đơn (khi cn)
Công thc được viết mt ô, bt đu bi du =
Ví d công thc: R
AC
= R1*R2 / (R1 + R2)
RAC là ô nào? C15. Đến ô này.
Gõ du =
R1 là ô nào? C5. Gõ vào ch C5
Gõ du *
C như vy, phn còn li ca công thc là =C5*C7/(C5+C7)
Gõ Enter. Tm thi có li vì các ô s liu đu vào đu trng.
Đin tm giá tr vào các ô C5, C7 s thy kết qu ô C15.
Công thc (3)
Đin tiếp công thc cho các ô C17, C19, C21.
Lưu ý: không nht thiết phi có trước s liu đu vào
Công thc có th gõ theo trình t khác tùy ý, ví d C19,
C21, C17; min là mi công thc đu đúng.
Khi s liu đu vào thay đi, kết qu t cp nht!
Lưu ý kim tra các trường hp đc bit VD chia cho 0
Kim tra mi liên h gia các ô
Trace Precedents
Trace Dependents
Chuyn gia giá tr và công thc
Show Formulas