Microsoft Word:
công thức toán học, tham chiếu
Môn: Tin học văn phòng
Thêm các đối tượng vào văn bản: Nâng cao
Nội dung
Công thức toán học
Biên tập
Đánh số
Tham chiếu
Thiết lập
Tổ chức
Trích dẫn
Tạo danh sách tài liệu tham khảo
Chèn trích dẫn
Phân đoạn văn bản (Section)
Liên hệ với nội dung
Văn bản hai cột, nhiều cột v.v.
3
Tạo công thức toán học: Microsoft Equation (1)
Bước 1: Chọn một vị trí trên tài liệu, nơi sẽ chèn công thức ;
Bước 2: Kích hoạt trình soạn thảo công thức toán học bằng cách: chọn thẻ
INSERT Object... Hộp thoại Object xuất hiện: