THC HÀNH
POWERPOINT
Môn: Tin học văn phòng
Trường Đại học Thuỷ lợi
Mc lc
Giới thiệu bài thực hành
Sử dụng đường link
Sử dụng hiệu ứng hình động
Đánh số trang, đặt logo và header, footer
Gii thiu bài thc hành
File Bai10.pptx đã trình bày những thao tác căn bản với
powerpoint: gõ nội dung, chèn đối tượng (hình, bảng, sơ
đồ, biểu đồ, video clip v.v.)
Trong file này bạn cần thực hành những thao tác nâng
cao để tăng hiệu quả bài thuyết trình.
Đưng link
Link chữ:
chọn một từ hoặc dòng chữ,
sau đó kích chuột phải (hoặc INSERT) - Hyperlink.
Chọn Places in this Document …
Chẳng hạn Link này quay về mục lục.
Link cho các hình (Shape), TextBox, Sơ đồ v.v.
Làm cách tương tự, xem slide sau.